Monday 23 December 2013

The stotra to get back riches and money

One of the greats saints of  Madhwa parampare is Vadiraja Theertha (1480-1600).
He belonged to the Sode Matha, which today is better known as Vadiraja Matha. He was given deeksha by Vageesh Theertha and
He was born in Gowri Gadde and his Brindavana is in Sode near Sirsi.
Vadiraja has several brilliant compositions and philosophical works to his credit. He was one of the most prominent disciples of Vyasa Raja or Vyasa Theertha (1447-1539). He was a contemporary of several Madhwa saints and Haridasas such as Surendra Theertha, Vijendra Theertha and Sudhindra Theertha of Raghavendra Swamy Matha,  Srinivasa Theertha and Rama Theertha of Sosale Vyasaraja Matha and several others.
He knew Purandara Dasa, Belur Vaikunta Dasa, Kanaka Dasa, Annamacharya and others.   
Vadiraja Theertha was a frequent visitor at Hampi and he is believed to have been one of the outstanding visiting professors of
the Vijayanagar University of which Vyasa Raja was the Chancellor.
However, after the passing away of Vyasa Raja in 1539, his visit to Vijayanagar or Hampi became less and less frequent. However, when he heard that Achuta Deva Raya (1529-1542) was in distress as the Kingdom’s treasury was empty, he helped out the Hindu Kingdom by revealing the secret treasures that had been hidden in the rocks around Hampi.
Vadiraja Theertha also composed a stotra and asked Achuta Deva Raya to recite it to regain all the lost wealth of Vijayanagar. Of course, the stotra helped the Raya regain the lost wealth.
Vadiraja Theertha asked Achuta Deva Raya to recite the sloka a thousand times. Achuta Deva Raya did so and he was able to get hold of untold wealth.
A little known fact about Achuta Deva Raya is that he patronized Purandara Dasa and he himself was an accomplished Veena player.
Coming back to Vadiraja, both Krishna Deva Raya and his half-brother, Achuta Deva Raya, had high regard for the saint from Sode.     
This is how the stotra that Vadiraja taught Achuta Deva Raya goes. It can be recited if you have lost money and or wealth. Be sure to recite it after doing sankalpa.

0iÀiÁ ¸ÀÄUÀAzsÁ¸Àå£Á¸Á¢£ÀªÀzÁégÁ„T¯ÉãÀ 0iÀiÁ |
zÀÄgÁzsÀμÁð ¸ÀªÀð¸À¸ÉÆåÃzÀ0iÀiÁxÀðA 0iÀiÁ PÀjötÂà || 1 ||
0iÀiÁ ¤vÀå¥ÀÅμÁ× ¸ÀªÁðAUÉÊB ¸ËAzÀ0iÀiÁð¢UÀÄuÉÊgÀ¦ |
F±ÀéjÃA ¸ÀªÀð¨sÀÆvÁ£ÁA vÁ«ÄºÉÆÃ¥ÀºÀé0iÉÄà ²æ0iÀÄA || 2 ||
ªÀiÁvÀ®ðQë÷ä £ÀªÀĸÀÄÛ¨sÀåA ªÀiÁzsÀªÀ¦æ0iÀĪÀiÁ¤¤ |
0iÀÄĪÁA «±Àé¸Àå ¦vÀgÁ«vÀgÉÃvÀgÀ0iÉÆÃV£Ë || 3 ||
¸ÀªÀÄ£Á Q® ªÀiÁvÀ¸ÀÛ÷éªÀĪÀÄÄ£Á vÀvÀ0iÉÆÃV¤Ã |
ªÀĪÀÄ £ÁxÉãÀ zÉêÀ±ÀÑ «ªÀÄ£Á±ÀÑ £À ¸À vÀé¬Ä || 4 ||
vÀéA ªÉÃzÀªÀiÁ¤¤Ã ªÉÃzÀªÉÃzÀåB Q® ¸À vÉà ¦æ0iÀÄB |
vÀéA ªÀÄÆ®¥ÀæPÀÈwzÉðëà ¸À ZÁ¢¥ÀÅgÀÄμÀ: Q® || 5 ||
0iÀĸÁÛ÷éªÀÄÄgÀ¹ zsÀvÉÛÄA§ P˸ÀÄÛ¨sÀzÀÄåw¨sÁ¹vÉà |
¸À vÁéA £ÉʪÁZÀÄåvÀB ¸ÀªÀð¸ÁåvÀå0iÉÄà ¸ÀvÀå¦ vÀåeÉÃvï || 6 ||
zÉë vÀéA ®®£ÁgÀvÀßA zÉêÉÇÄ¸Ë ¥ÀÅgÀÄμÉÆÃvÀÛªÀÄ: |
0iÀÄĪÁA 0iÀÄĪÁ£Ë ¸ÀvÀvÀA 0iÀÄĪÀ0iÉÆãÀð ªÀ0iÉÆÄ¢üPÀB || 7 ||
vÀéA ¥À¢ä¤Ã ¥ÀzÀäªÀPÁÛç ¥ÀzÁäQëà ¥ÀzÀä«μÀÖgÁ |
¥ÀzÀäzÀé0iÀÄzsÀgÁ ¥ÀzÀäPÉÆñÉÆÃzÀåvÀì÷Û£À±ÉÆèsÀ£Á || 8 ||
¥ÀzÀäºÀ¸ÁÛ ¥ÀzÀä¥ÁzÁ ¥ÀzÀä£Á¨sÀªÀÄ£ÀB¦æ0iÀiÁ |
¥ÀzÉÆäÃzÀãªÀ¸Àå d£À¤Ã ¥ÀzÁä ZÀ ªÀgÀªÀtÂð¤Ã || 9 ||
CA¨ÁA ¦ÃvÁA§gÀ±ÉÆæÃtÂÃA ®A¨Á®PÀ®¸À£ÀÄäTêÀiï |
©A¨ÁzsÀgÉÆö×ÃA PÀ¸ÀÆÛjdA¨Á®w®PÁA ¨sÀeÉà || 10 ||
gÀvÉÆßâÝÃ¥ÀÛ¸ÀĪÀiÁAUÀ®å¸ÀÆvÁæªÀÈvÀ²gÉÆÃzsÀgÁªÀiï |
PÀÄAqÀ®¥Àæ¨sÀ0iÉÆÃzÀÝAqÀUÀAqÀªÀÄAqÀ®ªÀÄArvÁªÀiï || 11 ||
PÀÄZÀPÀAZÀÄPÀ¸ÀAZÁjºÁgÀ¤μÀ̪ÀÄ£ÉÆúÀgÁA |
PÁAaÃQAQtªÀÄAfÃgÀPÀAPÀuÁzÉåöÊgÀ®APÀÈvÁªÀiï || 12 ||
¸ÀĪÀtðªÀÄAl¥Éà gÀvÀßavÀæ¹AºÁ¸À£ÉÆÃvÀÛªÉÄà |
£ÀªÀiÁ«Ä ºÀjuÁ ¸ÁPÀ«ÄA¢gÁA PÀÈvÀªÀÄA¢gÁªÀiï || 13 ||
§æºÁäzÁå «§ÄzsÀ±ÉæÃμÁÖ §æºÁäuÁåzÁåB ¸ÀÄgÁAUÀ£ÁB |
0iÀiÁA ¥ÀÇd0iÀÄAvÉà ¸ÉêÀAvÉà ¸Á ªÀiÁA ¥ÁvÀÄ gÀªÀiÁ ¸ÀzÁ ||14||
¸ÀªÁð®APÁgÀ¨sÀjvË ¸ÀªÀðeËÕ ¸ÀªÀð¸ÀzÀÄÎuË |
±ÀªÁð¢¸ÀªÀð¨sÀPËÛWÀ¸ÀªÀð¸ÀªÀð¸ÀézÁ0iÀÄPË || 15 ||
¸ÀĪÀÄÄSË ¸ÀÄAzÀgÀvÀgË ¸ÀÄ£Á¸Ë ¸ÀÄRavÀÛ£ÀÆ |
¸ÀÄgÁgÁ¢üvÀ¥ÁzÁ¨ËÓ gÀªÀiÁ£ÁgÁ0iÀÄuË ¸ÀÄÛªÀÄB || 16 ||
ZÀvÀÄμÀÌ¥ÀzÁð 0iÀiÁ zÉëà ZÀvÀÄgÁ¸Á墩üB ¸ÀÄÛvÁ |
ZÀvÀĪÉðÃzÉÆâvÀUÀÄuÁ ZÀvÀĪÀÄÆðvÉðúÀðgÉÃB ¦æ0iÀiÁ || 17 ||
WÀÈvÀ¥ÀæwÃPÁA vÁA ¤vÀåA WÀÈvÀ¥ÀÇuÁð£ÀßzÁ¬Ä¤ÃªÀiï |
AiÀÄxÉÃμÀ׫vÀÛzsÁwæÃA ZÀ £ÀvÉÆĸÀä÷å¨sÀ0iÀÄzÁA ²æ0iÀĪÀiï || 18 ||
ªÁ¢gÁeÉãÀ gÀavÀA ²æòæñÀUÀÄtzÀ¥ÀðtªÀiï |
EªÀÄA ¸ÀÛªÀA ¥ÀoÀ£ÀävÀðåB ²æêÀiÁ£ï ¸Áå£ÁßvÀæ ¸ÀA±À0iÀÄB || 19 ||
|| Ew ²æêÀÄzÁé¢gÁd¥ÀÇdåZÀgÀt«gÀavÀA

²æòæñÀUÀÄtzÀ¥Àðt¸ÉÆÛÃvÀæA ¸ÀA¥ÀÇtðªÀiï ||

No comments:

Post a Comment