Friday 20 December 2013

Sri Krishnashtakam

One of the greatest Madhwa saints to have traversed all over India and the one who hailed from Karnataka is Vadiraja Theertha (1480-1600).
Vadiraja Theertha was a seer who adorned the Sode Matha, which today is also known as Sode Vadiraja or Vadiraja Matha. He was born at Gowri Gadde and he was a disciple of the venerable Vyasa Raja or Vyasa Theertha (1560-1539).
Vadiraja Theertha was a contemporary of  Purandara Dasa, Kanaka Dasa and Belur Vaikunta Dasa. His contribution to both Dasa Koota and Vyasa Koota is immeasurable.
He was a prolific writer and composer. He has several compositions on Udupi Krishna to his credit. The Sri Krishnashtakam is one of his best.
The lyrics of this composition in Kannada, English and Sanskrit are as follows:

 ಪಾಲಯಾಚ್ಯುತ ಪಾಲಯಾಜಿತ ಪಾಲಯಾ ಕಮಲಾಲಯ
ಪಲಯಾ ಧೃತಭೂಧರಾಂಬುರುಹೋದರ ಸ್ವಜನೋದರ |

ಮಧ್ವಮಾನಸಪದ್ಮಭಾನುಸಮಂ ಸ್ಮರಪ್ರತಿಮಂ ಸ್ಮರ
ಸ್ನಿಗ್ದನಿರ್ಮಲಶೀತಕಾಂತಿಲಸನ್ಮುಖಂ ಕರುಣೋನ್ಮುಖಮ್|
ಹೃದ್ಯಕಂಬುಸಮಾನಕಂಧರಮಕ್ಷಯಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಂ
ಸ್ನಿಗ್ಧಸಂಸ್ತುತರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ಅಂಗದಾದಿಸುಶೋಭಿಪಾಣಿಯುಗೇನ ಸಂಕ್ಷುಭಿತೈನಸಂ
ತುಂಗಮಾಲ್ಯಮಣೀಂದ್ರಹಾರಸರೋರಸಂ ಖಲನೀರಸಮ್|
ಮಂಗಲಪ್ರದಮಂಥದಾಮವಿರಾಜಿತಂ ಭಜತಾಜಿತಂ
ತಂ ಗೃಣೇ ವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ಪೀನರಮ್ಯತನೂದರಂ ಭಜ ಹೇ ಮನಃ ಶುಭ ಹೇ ಮನಃ
ಸ್ವಾನುಭಾವನಿದರ್ಶನಾಯ ದಿಶಂತಮರ್ಥಿಸುಶಂತಮಮ್|
ಅನತೋಸ್ಮಿ ನಿಜಾರ್ಜುನಪ್ರಿಯಸಾಧಕಂ ಖಲಬಾಧಕಂ
ಹೀನೋತೋಜ್ಝಿತರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ಹೈಮಕಿಂಕಿಣಿಮಾಲಿಕಾರಶನಾಂಚಿತಂ ತಮವಂಚಿತಂ
ಕಮ್ರಕಾಂಚನಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಕಟಿಂ ಘನಪ್ರಭಯಾ ಘನಮ್|
ನಮ್ರನಾಗಕರೋಪಮೋರುಮನಾಮಯಂ ಶುಭಧೀಮಯಂ
ನೌಮ್ಯಹಂ ವರರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ವೃತ್ತಜಾನುಮನೋಜ್ಞಜಂಘಮಮೋಹದಂ ಪರಮೋಹದಂ
ರತ್ನಕಲ್ಪನಖತ್ವಿಷಾ ಹೃತಹೃತ್ತಮಸ್ತತಿಮುತ್ತಮಮ್|
ಪ್ರತ್ಯಹಂ ರಚಿತಾರ್ಚನಂ ರಮಯಾ ಸ್ವಯಾಗತಯಾ ಸ್ವಯಂ
ಚಿತ್ತ ಚಿಂತಯ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ಚಾರುಪಾದಸರೋಜಯುಗ್ಮರುಚಾಮರೋಚ್ಚಯಚಾಮರೋ-
ದಾರಮೂರ್ಧಜಭಾರಮಂಡಲರಂಜಕಂ ಕಲಿಭಂಜಕಮ್|
ವೀರತೋಚಿತಭೂಷಣಂ ವರನೂಪುರಂ ಸ್ವತನೂಪುರಂ
ಧಾರಯಾತ್ಮನಿ ರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ಶುಷ್ಕವಾದಿಮನೋತಿದೂರತರಾಗಮೋತ್ಸವದಾಗಮಂ
ಸತ್ಕವೀಂದ್ರ ವಚೋವಿಲಾಸಮಹೋದಯಂ ಮಹಿತೋದಯಮ್|
ಲಕ್ಷಯಾಮಿ ಯತೀಶ್ವರೈಃ ಕೃತಪೂಜನಂ ಗುಣಭಾಜನಂ
ಧಿಕ್ಕೃತೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ನಾರದಪ್ರಿಯಮಾವಿಶಾಂಬುರುಹೇಕ್ಷಣಂ ನಿಜರಕ್ಷಣಂ
ತಾರಕೋಪಮಚಾರುದೀಪಚಯಾಂತರೇ ಗತಚಿಂತ ರೇ|
ಧೀರ ಮಾನಸ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಸಮಾನಮಚ್ಯುತಮಾನಮ
ದ್ವಾರಕೋಪಮರೌಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಂ ಹರಿಮಾಲಯಮ್ ||||

ರೂಪ್ಯಪೀಠಕೃತಾಲಯಸ್ಯ ಹರೇಃ ಪ್ರಿಯಂ ದುರಿತಾಪ್ರಿಯಂ
ತತ್ಪದಾರ್ಚಕವಾದಿರಾಜಯತೀರಿತಂ ಗುಣಪೂರಿತಮ್|
ಗೋಪ್ಯಮಷ್ಟಕಮೇತದುಚ್ಚಮುದೇ ಮಮಾಸ್ತ್ವಿಹ ನಿರ್ಮಮ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಶುದ್ಧಫಲಾಯ ತತ್ರ ಸುಕೋಮಲಂ ಹೃತಧೀಮಲಮ್ ||||

||
ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಯತಿ ವಿರಚಿತಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮ್||

The lyrics in English is as follows:

pālayācyuta pālayājita pālayā kamalālaya
palayā dhr
̥tabhūdharāburuhōdara svajanōdara |

madhvamānasapadmabhānusama
smarapratima smara
snigdanirmalaśītakā
tilasanmukha karuōnmukham|
hr
̥dyakabusamānakadharamakaya duritakaya
snigdhasa
stutaraupyapīhakr̥tālaya harimālayam ||1||

a
gadādisuśōbhipāiyugēna sakubhitainasa
tu
gamālyamaīdrahārasarōrasa khalanīrasam|
ma
galapradamathadāmavirājita bhajatājita
ta
gr̥ṇē vararaupyapīhakr̥tālaya harimālayam ||2||

pīnaramyatanūdara
bhaja hē mana śubha hē mana
svānubhāvanidarśanāya diśa
tamarthisuśatamam|
anatōsmi nijārjunapriyasādhaka
khalabādhaka
hīnōtōjjhitaraupyapī
hakr̥tālaya harimālayam ||3||

haimaki
kiimālikāraśanācita tamavacita
kamrakā
canacitravastrakai ghanaprabhayā ghanam|
namranāgakarōpamōrumanāmaya
śubhadhīmaya
naumyaha
vararaupyapīhakr̥tālaya harimālayam ||4||

vr
̥ttajānumanōjñajaghamamōhada paramōhada
ratnakalpanakhatvi
ā hr̥tahr̥ttamastatimuttamam|
pratyaha
racitārcana ramayā svayāgatayā svaya
citta ci
taya raupyapīhakr̥tālaya harimālayam ||5||

cārupādasarōjayugmarucāmarōccayacāmarō-
dāramūrdhajabhārama
ṁḍalarajaka kalibhajakam|
vīratōcitabhū
aa varanūpura svatanūpura
dhārayātmani raupyapī
hakr̥tālaya harimālayam ||6||

śu
kavādimanōtidūratarāgamōtsavadāgama
satkavī
dra vacōvilāsamahōdaya mahitōdayam|
lak
ayāmi yatīśvarai kr̥tapūjana guabhājana
dhikkr
̥tōpamaraupyapīhakr̥tālaya harimālayam ||7||

nāradapriyamāviśā
buruhēkaa nijarakaa
tārakōpamacārudīpacayā
tarē gatacita rē|
dhīra mānasa pūr
acadrasamānamacyutamānama
dvārakōpamaraupyapī
hakr̥tālaya harimālayam ||8||

rūpyapī
hakr̥tālayasya harē priya duritāpriya
tatpadārcakavādirājayatīrita
guapūritam|
gōpyama
ṣṭakamētaduccamudē mamāstviha nirmama
prāpya śuddhaphalāya tatra sukōmala
hr̥tadhīmalam ||9||
The composition in Sanskrit is:

पालयाच्युत पालयाजित पालया कमलालय
पलया धृतभूधरांबुरुहोदर स्वजनोदर

मध्वमानसपद्मभानुसमं स्मरप्रतिमं स्मर
स्निग्दनिर्मलशीतकांतिलसन्मुखं करुणोन्मुखम्।
हृद्यकंबुसमानकंधरमक्षयं दुरितक्षयं
स्निग्धसंस्तुतरौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥१॥

अंगदादिसुशोभिपाणियुगेन संक्षुभितैनसं
तुंगमाल्यमणींद्रहारसरोरसं खलनीरसम्।
मंगलप्रदमंथदामविराजितं भजताजितं
तं गृणे वररौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥२॥

पीनरम्यतनूदरं भज हे मनः शुभ हे मनः
स्वानुभावनिदर्शनाय दिशंतमर्थिसुशंतमम्।
अनतोस्मि निजार्जुनप्रियसाधकं खलबाधकं
हीनोतोज्झितरौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥३॥

हैमकिंकिणिमालिकारशनांचितं तमवंचितं
कम्रकांचनचित्रवस्त्रकटिं घनप्रभया घनम्।
नम्रनागकरोपमोरुमनामयं शुभधीमयं
नौम्यहं वररौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥४॥

वृत्तजानुमनोज्ञजंघममोहदं परमोहदं
रत्नकल्पनखत्विषा हृतहृत्तमस्ततिमुत्तमम्।
प्रत्यहं रचितार्चनं रमया स्वयागतया स्वयं
चित्त चिंतय रौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥५॥

चारुपादसरोजयुग्मरुचामरोच्चयचामरो-
दारमूर्धजभारमंडलरंजकं कलिभंजकम्।
वीरतोचितभूषणं वरनूपुरं स्वतनूपुरं
धारयात्मनि रौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥६॥

शुष्कवादिमनोतिदूरतरागमोत्सवदागमं
सत्कवींद्र वचोविलासमहोदयं महितोदयम्।
लक्षयामि यतीश्वरैः कृतपूजनं गुणभाजनं
धिक्कृतोपमरौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥७॥

नारदप्रियमाविशांबुरुहेक्षणं निजरक्षणं
तारकोपमचारुदीपचयांतरे गतचिंत रे।
धीर मानस पूर्णचंद्रसमानमच्युतमानम
द्वारकोपमरौप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् ॥८॥

रूप्यपीठकृतालयस्य हरेः प्रियं दुरिताप्रियं
तत्पदार्चकवादिराजयतीरितं गुणपूरितम्।
गोप्यमष्टकमेतदुच्चमुदे ममास्त्विह निर्मम
प्राप्य शुद्धफलाय तत्र सुकोमलं हृतधीमलम् ॥९॥

॥इति श्री वादिराजयति विरचितं कृष्णाष्टकम्॥


By the way, centuries earlier, Adi Shankara had also composed a similar composition. Here, Shankaracharya calls Krishna as Jagadguru and this is a composition of eight cantos.

No comments:

Post a Comment