Tuesday, 7 January 2014

The composition on Srinivasa

This is a composition by Guru Srisha Vittala of Kanakagiri. He is also called Kuntoji Dasa or Narasima Dasa and he was a disciple of Jagannatha Dasa of Manvi.
This composition of his is on Srinivasa and it is called Srisha Vittala  Stutirathnamamala.  
Here are the Kannada, Sanskrit and English lyrics.

¨sÁ£ÀÄPÉÆÃn vÉÃd, ¯ÁªÀtå ªÀÄÆgÀÄw
²æà ªÉÃAPÀmÉñÀ£Éà £ÀªÉÆãÀªÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
±ÉÃμÁZÀ®¤ªÁ¸À, zÉÆÃμÀzÀÆgÀ£É,
¨sÀPÀÛ¥ÉÇÃμÀPÀ, ²æÃPÁAvÀ, £ÀªÉÆãÀªÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
¤Ã®ªÉÄÃWÀ±ÁåªÀÄ, ¥Á®¸ÁUÀgÀ±ÀAiÀÄ£À,
²æîPÀÄ«ÄñÀ£É,£ÀªÉÆãÀªÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
RUÀgÁdªÁºÀ£À, dUÀzÉÆqÉAiÀÄ£É,
¤£Àß CUÀtÂvÀ ªÀÄ»ªÀÄUÉ, £ÀªÉÆãÀªÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
±ÀARZÀPÀæzsÀgÀ, ªÉÃAPÀlgÀªÀÄuÁ
¸ÀPÀ¼ÀAPÀ ªÀÄÆgÀÄwzÉêÀ, £ÀªÉÆãÀªÉÆÃ
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
¥À£ÀßAUÀ±ÀAiÀÄ£À£É, ¤£ÀßAvÀ zÉêÀgÀÄ E£ÀÄßAmÉ,
Cd¨sÀªÀ¸ÀÄgÀªÀAzÁå,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
¸À馅 E®èzÀ¯É MvÀÛwÛVzÀݪÀgÀ£ÀÄß
¸Àȶֹ fêÀgÀ¸À®ºÀÄ«Ã,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
vÀ£ÀĪÀÄ£À, PÀgÀtUÀ¼À£ÀÄ PÉÆlÄÖ
C¤«ÄμÀgÀ£ÀÄ C©üªÀiÁ¤UÀ¼É¤¹¢Ã,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ|
¢Ã£ÀªÀvÀì®, ¤£ÁߢüãÀzÉƼÀVvÀÄÛ
eÁÕ£À PÀªÀÄðUÀ¼ÁªÀiÁr¸ÀÄ«AiÉÆÃ
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
PÀët ©qÀzÉ¯É ¨sÀPÀÛd£ÀgÀ gÀQë¸ÀÄ«,
zÀÄdð£ÀjUÉ zÀÄ®ð¨sÀ£É¤¸ÀÄ«Ã,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
ªÉÊμÀªÀÄå£ÉÊWÀÄðtå ¯ÉñÀ«®èªÀgÀ,
G¥Á¸À£ÀzÀAvÉ ¥sÀ®UÀ½ÃªÉ
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
MAzÉà gÀÆ¥À¢, §ºÀĪÀÄA¢AiÉƼÀVzÀÄÝ,
§AzsÀªÉÆÃPÀë¥ÀæzsÀ J¤¸ÀÄ«Ã
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
eÁÕ¤UÀ¼ÀgÀ¸À, CeÁÕ¤UÀ¼ÉƼÀÄ £ÁeÁÕ¤,
¸ÀÄeÁÕ£ÀªÀ ¥Á°¸ÉÆÃ
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
£ÀA©zÉ £Á ¤£Àß ©A§ ªÀÄÆgÀÄw
J£Àß ©A§zÉƼÀUÉ ¥Éǽ C¤¢üãÀ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
¤£Àß ºÉÆgÀvÀÄ J£ÀUÉ CA£ÀåjAzÉãÀAiÀÄå,
¤£Àß ¸ÀÄÛw¥À ¸ÀÄRPÉÌ JuÉUÁuÉÃ
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
WÀ£Àß ªÀÄ»ªÀÄ J£ÀV£ÉÆßAzÀÄ §AiÀÄQ®è,
¤£Àß zsÁå£ÀzÉƽzÀÄ ªÀÄjAiÀÄzÉÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
zÀÄdð£À ¸ÀAUÀ «ªÀdð ªÀiÁr¹,
¸ÁzsÀÄ ¸ÀdÓ£ÀgÀ ¸ÉêÉAiÉƼÀVzÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
K¸ÀÄ d£ÀäUÀ½ÃAiÉÄ ¯ÉøÀÄå aAvÉAiÀÄÄ E®è,
zÁ¸À£ÉAzɤ¸ÀÄ zÁ¸Àå«lÄÖ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
J£ÀߥÀà J£ÀßtÚ J£Àß PÁAiÀÄé zÉêÀ,
¤£Àß «¸ÀägÀuÉAiÀÄ PÉÆqÀ¢gÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
ªÀÄ£À¹£À ZÀAZÀ®ªÀ£ÀÄß vÉÆ®V¹,
¥ÁzÀªÀ£ÀdzÀ°èj¸ÀAiÀÄå fvÀªÁV,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ|
PÀgÀtUÀ½AzÀ DZÀj¸ÀĪÀ «μÀAiÀÄ,
²æúÀj ¤£Àß ¸ÉêÉAiÀiÁUÀ° ¸Áé«Ä,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
ºÀjAiÉÄà ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ¸ÀÄgÀgÉ®è zÁ¸ÀgÀÄ,
vÁgÀvÀªÀÄå ¨sÉÃzsÀ eÁÕ£ÀªÀ¤ÃAiÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
§Ä¢üÞ¥ÀǪÀðPÀ UÀÄgÀÄ ªÀÄzsÀéªÀÄxÀªÀ,
w½¢zÀݪÀ£É eÁÕ£ÀªÀÈzsÀÞ£ÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
UÀÄgÀÄUÀ¼À PÀgÀÄt ¸ÀĹÜgÀªÁVzÀݪÀjUÉ,
ºÀj ¤£ÀߣÀÄWÀºÀªÁUÀĪÀÅzÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
¤£ÀߪÀgÀ®èzÉ C£ÀågÀÄ §®ègÉ
WÀ£ÀߪÀÄvÀzÀ ¸ÀÄR ¸À«AiÀÄ£ÀÆß,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
¤£Àß avÀÛPÉ §AzÀÄzÉ£Àß avÀÛPÉ §gÀ°,
CvÀåAvÀ §AiÀÄPÉAiÀÄ PÉÆqÀ¢gÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
¸ÀÄÜwgÀvÀߪÀiÁ¯Á ¸ÀA¸ÀÄÛw¹ »UÀÄΪÀjUÉ,
¥Àæw¢£À ¸ÀÄR C©üªÀÈ¢üÞAiÉÆÃ,
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |
UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀégÁAiÀÄgÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀPÉÌ zÉÆgÉ
UÀÄgÀÄ ²æñÀ«l® £ÀªÉÆÃ
²æäªÁ¸À zÀAiÀiÁ¤zsÉ |


pÉÉlÉÑMüÉåÌOû iÉåeÉ, sÉÉuÉhrÉ qÉÔÂÌiÉ
´ÉÏ uÉåÇMüOåûzÉlÉå lÉqÉÉålÉqÉÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
zÉåwÉÉcÉsÉÌlÉuÉÉxÉ, SÉåwÉSÕUlÉã,
pÉ£ümÉÉåwÉMü, ´ÉÏMüÉÇiÉ, lÉqÉÉålÉqÉÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
lÉÏsÉqÉåbÉzrÉÉqÉ, mÉÉsÉxÉÉaÉUzÉrÉlÉ,
´ÉÏsÉMÑüqÉÏzÉlÉã,lÉqÉÉålÉqÉÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
ZÉaÉUÉeÉuÉÉWûlÉ, eÉaÉSÉãQãûrÉlÉã,
ÌlÉ³É AaÉÍhÉiÉ qÉÌWûqÉaÉã, lÉqÉÉålÉqÉÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
zÉÇZÉcÉ¢ükÉU, uÉåÇMüOûUqÉhÉÉ
xÉMüVÇûMü qÉÔÂÌiÉSåuÉ, lÉqÉÉålÉqÉÉå
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
mɳÉÇaÉzÉrÉlÉlÉã, ÌlɳÉÇiÉ SåuÉ C³ÉÑÇOãû,
AeÉpÉuÉxÉÑUuÉDZÉ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
xÉ×̹ CssÉSsÉã AÉã¨Ę́ÉÌaɬuÉU³ÉÑ
xÉ×̹ÍxÉ eÉÏuÉUxÉsÉWÒûuÉÏ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
iÉlÉÑqÉlÉ, MüUhÉaÉVûlÉÑ MüÉã•Óû
AÌlÉÍqÉwÉUlÉÑ AÍpÉqÉÉÌlÉaÉVãûÌlÉÍxÉSÏ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã|
SÏlÉuÉixÉsÉ, ÌlɳÉÉkÉÏlÉSÉãVûÌaɨÉÑ
¥ÉÉlÉ MüqÉïaÉVûÉqÉÉÌQûxÉÑÌuÉrÉÉå
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
¤ÉhÉ ÌoÉQûSãsÉã pÉ£üeÉlÉU UͤÉxÉÑÌuÉ,
SÒeÉïlÉËUaÉã SÒsÉïpÉlÉãÌlÉxÉÑuÉÏ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
uÉæwÉqrÉlÉæbÉÑïhrÉ sÉåzÉÌuÉssÉuÉU,
EmÉÉxÉlÉSÇiÉã TüsÉaÉVûÏuÉã
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
AÉãÇSå ÃmÉÌS, oÉWÒûqÉÇÌSrÉÉãVûÌaɬÒ,
oÉÇkÉqÉÉå¤ÉmÉëkÉ LãÌlÉxÉÑuÉÏ
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
¥ÉÉÌlÉaÉVûUxÉ, A¥ÉÉÌlÉaÉVûÉãVÒû lÉÉ¥ÉÉÌlÉ,
xÉÑ¥ÉÉlÉuÉ mÉÉÍsÉxÉÉå
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
lÉÇÌoÉSã lÉÉ ÌlÉ³É ÌoÉÇoÉ qÉÔÂÌiÉ
Lã³É ÌoÉÇoÉSÉãVûaÉã mÉÉãÍVû AÌlÉkÉÏlÉ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
ÌlÉ³É WûÉãUiÉÑ LãlÉaÉã AÇlrÉËUÇSålÉrrÉ,
ÌlÉ³É xiÉÑÌiÉmÉ xÉÑZÉ‚ãü LãhÉãaÉÉhÉå
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
bÉ³É qÉÌWûqÉ LãlÉÌaɳÉÉãÇSÒ oÉrÉÌMüssÉ,
ÌlÉ³É krÉÉlÉSÉãÍVûSÒ qÉËUrÉSå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
SÒeÉïlÉ xÉÇaÉ ÌuÉuÉeÉï qÉÉÌQûÍxÉ,
xÉÉkÉÑ xÉ‹lÉU xÉåuÉãrÉÉãVûÌaÉSÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
LxÉÑ eÉlqÉaÉVûÏrÉã sÉåxrÉÑ ÍcÉÇiÉãrÉÑ CssÉ,
SÉxÉlÉãÇSãÌlÉxÉÑ SÉxrÉÌuÉ•Óû,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
Lã³ÉmmÉ Lã³ÉhhÉ Lã³É MüÉruÉ SåuÉ,
ÌlÉ³É ÌuÉxqÉUhÉãrÉ MüÉãQûÌSUÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
qÉlÉÍxÉlÉ cÉÇcÉsÉuɳÉÑ iÉÉãsÉÌaÉÍxÉ,
mÉÉSuÉlÉeÉSÎssÉËUxÉrrÉ ÎeÉiÉuÉÉÌaÉ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã|
MüUhÉaÉÍVÇûS AÉcÉËUxÉÑuÉ ÌuÉwÉrÉ,
´ÉÏWûËU ÌlÉ³É xÉåuÉãrÉÉaÉÍsÉ xuÉÉÍqÉ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
WûËUrÉå xÉuÉÉåï¨ÉqÉ xÉÑUUãssÉ SÉxÉÂ,
iÉÉUiÉqrÉ pÉåkÉ ¥ÉÉlÉuÉlÉÏrÉÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
oÉÑÎkkÉmÉÔuÉïMü aÉÑÂ qÉkuÉqÉjÉuÉ,
ÌiÉÍVûÌS¬uÉlÉã ¥ÉÉlÉuÉ×kkÉlÉÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
aÉÑÂaÉVû MüÂhÉ xÉÑÎxjÉUuÉÉÌaɬuÉËUaÉã,
WûËU ÌlɳÉlÉÑbÉWûuÉÉaÉÑuÉÑSÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
ÌlɳÉuÉUssÉSã AlrÉ oÉssÉUã
bɳÉqÉiÉS xÉÑZÉ xÉÌuÉrɳÉÔ,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
ÌlÉ³É ÍcɨÉMãü oÉÇSÒSã³É ÍcɨÉMãü oÉUÍsÉ,
AirÉÇiÉ oÉrÉMãürÉ MüÉãQûÌSUÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
xjÉÑÌiÉU¦ÉqÉÉsÉÉ xÉÇxiÉÑÌiÉÍxÉ ÌWûaaÉÑuÉËUaÉã,
mÉëÌiÉÌSlÉ xÉÑZÉ AÍpÉuÉ×ÎkkÉrÉÉå,
´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |
aÉÑÂaÉVÒû qÉkuÉUÉrÉÂ, qÉÔÂ sÉÉåMü‚ãü SÉãUã
aÉÑÂ ´ÉÏzÉÌuÉOûsÉ lÉqÉÉå ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ SrÉÉÌlÉkÉã |

The lyrics in English are:

BhanukOTi tEja,lAvaNya mooruti
sri vEMkaTEshanE namOnamO,
srinivAsa dayaanidhe |
shEShAchalanivAsa, dOShadUrane,
bhaktapOShaka, srikAMta, namOnamO,
srinivAsa dayaanidhe |
neelamEghashyAma, pAlasAgarashayana,
srilakumeeshane,namOnamO,
srinivAsa dayaanidhe |
khagarAjavAhana, jagadoDeyane,
ninna agaNita mahimage, namOnamO,
srinivAsa dayaanidhe |
shaMkhachakradhara, vEMkaTaramaNaa
sakaLaMka mUrutidEva, namOnamO
srinivAsa dayaanidhe |
pannaMgashayanane, ninnaMta dEvaru innuMTe,
ajabhavasuravaMdyaa,
srinivAsa dayaanidhe |
sRuSTi illadale ottattigiddavarannu
sRuSTisi jIvarasalahuvI,
srinivAsa dayaanidhe |
tanumana, karaNagaLanu koTTu
animiSharanu abhimAnigaLenisidI,
srinivAsa dayaanidhe|
deenavatsala, ninnAdheenadoLagittu
j~JAna karmagaLAmADisuviyO
srinivAsa dayaanidhe |
kShaNa biDadele bhaktajanara rakShisuvi,
durjanarige durlabhanenisuvI,
srinivAsa dayaanidhe |
vaiShamyanairghuNya lEshavillavara,
upAsanadaMte PalagaLIve
srinivAsa dayaanidhe |
oMdE roopadi, bahumaMdiyoLagiddu,
baMdhamOkShapradha enisuvI
srinivAsa dayaanidhe |
j~JAnigaLarasa, aj~JAnigaLoLu nAj~Jaani,
suj~JAnava pAlisO
srinivAsa dayaanidhe |
naMbide nA ninna biMba mUruti
enna biMbadoLage poLi anidhIna,
srinivAsa dayaanidhe |
ninna horatu enage aMnyariMdEnayya,
ninna stutipa sukhakke eNegaaNE
srinivAsa dayaanidhe |
ghanna mahima enaginnoMdu bayakilla,
ninna dhyAnadoLidu mariyadE,
srinivAsa dayaanidhe |
durjana saMga vivarja mADisi,
sAdhu sajjanara sEveyoLagidO,
srinivAsa dayaanidhe |
Esu janmagaLIye lEsyu chiMteyu illa,
dAsaneMdenisu dAsyaviTTu,
srinivAsa dayaanidhe |
ennappa ennaNNa enna kAyva dEva,
ninna vismaraNeya koDadirO,
srinivAsa dayaanidhe |
manasina chaMchalavannu tolagisi,
pAdavanajadallirisayya jitavAgi,
srinivAsa dayaanidhe|
karaNagaLiMda Acharisuva viShaya,
srihari ninna sEveyAgali swAmi,
srinivAsa dayaanidhe |
hariyE sarvOttama surarella dAsaru,
tAratamya bhEdha j~JAnavaneeyO,
srinivAsa dayaanidhe |
budhdhipoorvaka guru madhwamathava,
tiLididdavane j~JaanavRudhdhanO,
srinivAsa dayaanidhe |
gurugaLa karuNa susthiravAgiddavarige,
hari ninnanughahavAguvudO,
srinivAsa dayaanidhe |
ninnavarallade anyaru ballare
ghannamatada sukha saviyannU,
srinivAsa dayaanidhe |
ninna chittake baMdudenna chittake barali,
atyaMta bayakeya koDadirO,
srinivAsa dayaanidhe |
sthutiratnamAlA saMstutisi higguvarige,
pratidina sukha abhivRudhdhiyO,
srinivAsa dayaanidhe |
gurugaLu madhwaraayaru, mUru lOkakke dore
guru srishaviTala namO
srinivAsa dayaanidhe | 

No comments:

Post a Comment